Korišćenje Interneta i e-kupci

Podaci Eurostata se koriste za otkrivanje ponašanja građana u kupovini putem interneta u CEFTA zemalja. Poslednji dostupni podaci su iz 2020. U ovoj analizi obuhvaćena CEFTA tržišta su Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija (Moldavija nije uključena u bazu podataka, a Albanija nema podataka za poslednje godine).

Zemlje CEFTA su na dnu u Evropi po online kupovini. Od podataka 5 CEFTA tržišta dostupnih u bazi podataka Eurostata, skoro u Srbiji, polovina pojedinaca koji su koristili internet u poslednjih godinu dana obavila je poslednju online kupovinu u poslednjih 12 meseci (48), a slede Kosovo, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora (29).

Podaci o korisnicima interneta i Internet kupcima kao % korisnika interneta su izvučeni iz baze podataka Eurostata kao izvora, podaci za Albaniju su za 2019. godinu, a za Moldaviju predstavljamo ove podatke iz Evropskog izveštaja o e-trgovini.
Poslednja upotreba interneta: u poslednjih 12 meseci kao procenat pojedinaca koji je predstavljen iz baze podataka Eurostata i Kosovo pokazuje korišćenje interneta od 97% pojedinaca na vrhu liste evropskih zemalja, rangiranih kao najrazvijenije zemlje u Evropi.
Predstavljamo indikatore poslednje online kupovine u poslednja 3 meseca kao procenat korisnika interneta, kao važne za naredne indikatore koji se računaju kao procenat online kupaca u poslednja tri meseca. Kosovo ima najveći procenat internet korisnika koji su kupovali preko interneta u poslednja tri meseca.
Kada je reč o frekvenciji kupovine putem interneta, građani na CEFTA tržištima su u poslednja tri meseca obavili kupovinu uglavnom 1-2 puta, posebno u Severnoj Makedoniji. Sve češće ili 3 do 5 puta online kupovine u poslednja 3 meseca vrše građani Kosova. Procenat pojedinaca koji su koristili internet u poslednjih godinu dana 6 do 10 puta je veoma redak na CEFTA tržištima.
Građani na CEFTA tržištima uglavnom prave online narudžbine manje od 50 evra. Među CEFTA tržištima, e-kupci u Crnoj Gori imaju najveći udeo kupaca koji naručuju preko interneta između 100 i 499 evra, u poređenju sa ostalim tržištima. Online kupovine (3 meseca) za između 500 i 999 evra u procentima pojedinaca koji su kupovali online u poslednja 3 meseca su male u CEFTA zamalja.
Online kupovine (3 meseca) se uglavnom vrše od domaćih prodavaca, posebno na Kosovu skoro sve - 98%. Od prodavaca iz drugih zemalja EU, najveći procenat pojedinaca koji su kupovali preko interneta u posljednja 3 meseca je u Bosni i Hercegovini. Online kupovina (3 meseca): od prodavaca iz ostatka sveta (zemlje koje nisu članice EU) u procentima pojedinaca koji su kupovali online u poslednja 3 meseca. Online kupovine (3 meseca): od prodavaca iz nepoznatih zemalja u procentima pojedinaca koji su kupovali online u posljednja 3 meseca je minoran sa najvećim procentom (6%) u Bosni i Hercegovini.
* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.