Бизнис факти

Индексот “Леснотија на Водење Бизнис” објавен од Светска банка постои од нејзиниот прв извештај во 2003 година до последниот во 2020 година. Од 2023 година, најновиот извештај е финалниот од 2020 година. Дополнително, во продолжение презентирани се и други показатели важни за бизнисот, како што се:

 • Ранг на леснотија на водење бизнис (1=регулативи најпогодни за бизнис);
 • Оцена за леснотија на водење бизнис;
 • Ранг на Започнување на бизнис
 • Процедури (број)
 • Оцена на плаќањето на даноци
 • Вкупна стапка на данок и придонес (% од добивката)
 • Ранг на прекугранично тргување
 • Трошоци за извоз: усогласеност со документи (УСД)
 • Трошоци за увоз: усогласеност со документи (УСД)
 • Трошоци за извоз: гранична усогласеност (УСД)
 • Трошоци за увоз: гранична усогласеност (УСД)

*Извор: Светска банка 2023 година, последни достапни податоци од 2020 година

Рангот „Леснотија на водење бизнис“ дава увид во климата за водење бизнис на пазарите. Северна Македонија е најдобро рангирана во ЦЕФТА (#17), а Босна и Херцеговина најлошо (#90). *Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.
Индикаторот „Оценка за леснотија на водење бизнис“ се движи од најниска (65,4) во Босна и Херцеговина и највисока (80,7) во Северна Македонија. *Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на ОН и мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.
Рангирањето на „Започнување бизнис“ е најдобро во Косово (#12) и најлошо во Босна и Херцеговина (#184).
„Бројот на процедури за започнување бизнис“ е најмал во Косово и Молдавија (3), а најголем број е потребен во Босна и Херцеговина.
Оцената на „Плаќање на даноци“ е најниска во Молдавија (32), а највисока во Босна и Херцеговина (141).
Вкупната стапка на данок и придонес (% од добивката) е најдобра во Северна Македонија (13), а најлоша во Молдавија (38,7).
„Тргување преку граници“ е најдобро рангирано во Србија (#23) и најлошо во Црна Гора (#41).
Трошоци за извоз: усогласеност со документи е најниска во Албанија (10 УСД) и највисока во Косово (50 УСД).
Трошоци за увоз: усогласеност со документи е најниска во Албанија (10 УСД) и највисока во Црна Гора (60 УСД).
Трошоци за извоз: гранична усогласеност е најниска во Србија (47,3 УСД) и највисока во Косово (105 УСД).
Трошоци за увоз: гранична усогласеност е најниска во Србија 52 (USD) и највисока во Црна Гора (305,6 USD).
* Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на СССР и мислењето на МСП за прогласувањето независност на Косово.