Faktet për biznesin

Treguesit e rëndësishëm për të bërë biznes janë:
  • Radhitja e lehtësisë për të bërë biznes (1=rregullat më të favorshme për të bërë biznes);
  • Koha e nevojshme për të filluar biznesin (ditët).
  • Tatimi mbi fitimin (% e fitimeve tregtare);
  • Koha për eksport, harmonizimi i dokumentacionit (orët);
  • Koha për import, harmonizimi I dokumentacionit (orët);
  • Koha për eksport, harmonizimi në kufi (orët);
  • Koha për import, harmonizimi në kufi (orët);
  • Koha e kaluar për të përmbushur të gjitha kërkesat e rregullave të qeverisë (% e kohës për drejtuesit e lartë);
*Të dhënat e prezantuara më poshtë janë për vitin 2019 dhe burimi është World Bank.
Rradhitja e “Lehtësisë për të bërë biznes” jep një pasqyrë të klimës për realizimin e biznesit në tregje. Maqedonia e Veriut është rradhitur më së miri në rajonin e CEFTA-s (#17) dhe Bosnja dhe Hercegovina më së keqi (#90).
Tatimi mbi fitimin si % e përfitimeve tregtare është më i lartë në Shqipëri (14.1) dhe më i ulët në Mal të Zi (8.3).
Koha për eksport, harmonizimi i dokumentacionit në orë është më i mirë në Maqedoninë e Veriut dhe në Serbi.
Koha për import, harmonizimi i dokumentacionit në orë është më i miri në Moldavi
Koha për eksport, harmonizimi në kufi në orë, dhe koha për import, harmonizimi në kufi në orë është më i mirë në Moldavi.
Koha për eksport, harmonizimi në kufi në orë, dhe koha për import, harmonizimi në kufi në orë është më i mirë në Moldavi.
Koha e kaluar për të përmbushur kërkesat e rregullave të qeverisë (% e kohës e drejtuesve të lartë) (2019) më mirë rradhitet Mali i Zi dhe më keq Kosova.
Treguesi “koha e nevojshme për të filluar një biznes” (në ditë) është nga 4 ditë në Moldavi deri në 80 ditë në Bosnjë dhe Hercegovinë.
* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të KS dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.