Aktivitetet në internet

Ka një ngjashmëri të dukshme midis aktiviteteve që përdoruesit e CEFTA-s angazhohen kryesisht në internet dhe atyre që angazhohen më pak. Mbi 90% e përdoruesve të CEFTA-s marrin pjesë në aktivitete të tilla si telefonimi ose thirrjet me video dhe mesazheve të menjëhershme përmes platformave si Skype, Messenger, WhatsApp dhe Viber, duke tejkaluar mesataren e BE-së (27) prej 75%. Për më tepër, një pjesë e konsiderueshme e përdoruesve të internetit në Malin e Zi (88%) dhe Bosnjë (69%) janë aktivë në rrjetet sociale, të tilla si krijimi i profileve të përdoruesve dhe postimi i mesazheve, krahasuar me 65% të përdoruesve evropianë. Ata shpesh kërkojnë informacion në lidhje me mallrat dhe shërbimet në internet, lexojnë gazeta në internet dhe kërkojnë informacion shëndetësor. Sidoqoftë, në rajonin e CEFTA-s, përdoruesit e internetit priren të përdorin internetin më rrallë për dërgimin/marrjen e postës, bankingun në internet, shitjen e mallrave ose shërbimeve dhe kërkimin dhe aplikimet për punë. Të gjitha të dhënat në grafikët e mëposhtëm i referohen përqindjes së individëve që kanë përdorur internetin në 3 muajt e fundit. Burimi: Eurostat Përdorimi i internetit si Përqindja e individëve që përdorën internetin në 3 muajt e fundit *Të dhënat janë nga Enti Kombëtar i Statistikave Burimi: Maqedonia e Veriut: Enti Shtetëror i Statistikave, Shqipëri nga viti 2022, Kosovë* nga viti 2020
Pothuajse të gjithë përdoruesit e internetit (98.7%) nga Shqipëria telefonojnë ose bëjnë thirrje me video si përqindje e individëve që kanë përdorur internetin në 3 muajt e fundit. Përdorimi më i pakët i internetit për këtë aktivitet është në Maqedoninë e Veriut me 89.2%.
Gjithashtu, një përqindje e lartë e përdoruesve të internetit të CEFTA-s po marrin pjesë në rrjetet sociale (krijimi i një profili të përdoruesit, postimi i mesazheve ose kontributeve të tjera në Instagram, Facebook, Twitter, etj.) me Malin e Zi më së shumti (87.76%) dhe Bosnjë dhe Hercegovinën më së paku (69.25).
Një përqindje e lartë e përdoruesve të internetit të CEFTA-s janë të angazhuar në gjetjen e informacionit në lidhje me mallrat dhe shërbimet, me më të lartën në 76.3% në Serbi dhe më të ultën në 54.2% në Maqedoninë e Veriut.
Përdoruesit e internetit të CEFTA-s po lexojnë faqet/gazetat/revistat e lajmeve në internet. 86.41% e përdoruesve serbë të internetit dhe vetëm 48.2% e maqedonasve lexojnë lajme dhe revista në internet.
69.11% e përdoruesve të internetit në Serbi dërgonin/merrnin postë elektronike dhe vetëm 29.93% në Kosovë.
Një përqindje e vogël e përdoruesve të internetit të CEFTA-s angazhohen në internet në shitjen e mallrave dhe shërbimeve. Përqindja më e lartë e përdoruesve të internetit janë në Bosnjë dhe Hercegovinë me 15.46% të cilët janë të angazhuar në shitjen e mallrave dhe shërbimeve online dhe përqindja më e ulët e përdoruesve të internetit në Mal të Zi me 6.11%.
Internet banking mbetet i papërdorur në CEFTA krahasuar me BE (27). Mesatarisht, rreth 70% e (27) përdoruesve të internetit të BE-së përdorin internetin për t'u angazhuar në e-banking. Përdoruesit serbë të internetit demonstrojnë shkallën më të lartë të adoptimit të bankingut në internet në 37.28%, ndërsa përdoruesit e internetit në Kosovë* kanë shkallën më të ulët të adoptimit në vetëm 9.31% (të dhëna nga viti 2020).
* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të KS dhe Opinionin e GJND-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.