Активности на Интернет

Има забележлива сличност помеѓу активностите со кои интернет корисниците од ЦЕФТА пазарите најмногу се занимаваат и оние со кои најмалку се занимаваат. Над 90% од интернет корисниците од ЦЕФТА пазарите учествуваат во активности како што се телефонирање или видео повици и инстант пораки преку платформи како Skype, Messenger, WhatsApp и Viber, надминувајќи го просекот на ЕУ (27) од 75%. Дополнително, значителен дел од интернет корисниците во Црна Гора (88%) и Босна (69%) се активни на социјалните мрежи, при креирање кориснички профили и објавување пораки, во споредба со 65% од европските корисници. Тие често бараат информации за стоки и услуги на интернет, читаат онлајн весници и бараат здравствени информации. Од друга страна пак, во ЦЕФТА пазарите, интернет корисниците имаат тенденција да го користат интернетот поретко за испраќање или примање е-пошта, интернет банкарство, продажба на стоки или услуги и барање работа и аплицирање. Сите податоци од графиконите подолу се однесуваат на процентот на поединци кои користеле интернет во последните 3 месеци. Извор: Еуростат Користење на Интернет како процент на поединци кои користеле Интернет во последните 3 месеци *Податоците се од Националната статистички заводи Извор: Северна Македонија: Државен завод за статистика, Албанија од 2022 година, Косово* од 2020 година
Речиси сите интернет корисници (98.7%) од Албанија телефонираат или остваруваат видео повици како процент од лицата кои користеле Интернет во последните 3 месеци. Најмалку користење на интернет за оваа активност има во Северна Македонија со 89.2%.
Исто така, висок процент од интернет корисниците од ЦЕФТА пазарите учествуваат во социјалните мрежи (создавање кориснички профили, објавување пораки или други активности на Инстаграм, Фејсбук, Твитер итн.), од кој што најмногу во Црна Гора (87.76%), а најмалку во Босна и Херцеговина ( 69.25).
Висок процент од Интернет корисниците од ЦЕФТА пазарите се ангажирани во пронаоѓање информации за стоки и услуги. Највисок е процентот во Србија - 76.3%, додека најнизок - 54.2% во Северна Македонија.
Интернет корисниците од ЦЕФТА пазарите читаат онлајн сајтови/весници/ магазини. Најмногу од српските интернет корисници - 86.41% читаат онлајн вести и списанија, додека најмалку во Северна Македонија каде што само 48.2% од Македонците читаат онлајн вести и списанија.
Најголем процент од интернет корисниците во Србија - 69.11% праќале или примале електронска пошта, а најмал во Косово со само 29.93% од интернет корисниците.
Мал процент од Интернет корисниците од ЦЕФТА пазарите се ангажираат за онлајн продажба на стоки и услуги. Највисок процент на Интернет корисници кои се занимаваат со продажба на стоки и услуги преку Интернет има во Босна и Херцеговина - 15.46%, додека пак најмал процент во Црна Гора со 6.11%.
Интернет банкарството не се користи доволно во ЦЕФТА пазарите во споредба со ЕУ (27). Во просек, околу 70% од корисниците на Интернет во ЕУ (27) користат Интернет за да се употребуваат е-банкарство. Српските интернет-корисници покажуваат највисока стапка на користење на интернет банкарството од 37.28%, додека Интернет корисниците од Косово* имаат најниска стапка на прифаќање на интернет банкарство со само 9.31% од Интернет корисниците (податоци од 2020 година).
* Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на СССР и мислењето на МСП за прогласувањето независност на Косово.